Contact Vacatures

De Woningwet

We werken volgens de Woningwet. Ook hebben we afspraken met de gemeente Katwijk en onze huurdersbelangenorganisatie, Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek. Met hen maken we bijvoorbeeld de prestatieafspraken. We houden ons aan de Governancecode Woningcorporaties, die aangeeft hoe we omgaan met verantwoording en intern toezicht.

Governancecode

Zo stelden wij onze statuten en reglement Raad van Commissarissen op. In ons jaarverslag vertellen we hoe deze code is gevolgd en toegepast. De volgende reglementen zijn vastgesteld: 

  • Reglement voor de Raad van Commissarissen
  • Reglement voor de Audit- en Vastgoedcommissie
  • Reglement voor de Selectie- en Remuneratiecommissie
  • Bestuursreglement  
  • Visie op besturen en toezicht houden 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van het bestuur, op de algemene gang van zaken en op de naleving van wet- en regelgeving binnen Stichting Dunavie. Dit houdt onder andere in dat de RvC samen met het bestuur verantwoordelijk is voor de governancestructuur en de naleving van de Governancecode Woningcorporaties. Daarnaast heeft de RvC een adviserende rol of klankbordfunctie. Tenslotte vervult de RvC de rol van werkgever ten opzichte van de bestuurder.           

mr. drs. J.M.M. Janzen MCM

Voorzitter (bestuurlijk, HRM en organisatiekunde)

drs. A.J. Visser MA

Lid (volkshuisvesting en wonen)

ir. M.P.L. Govaert

Lid (vastgoed en projectontwikkeling)

F. Bouchtaoui MSc

Lid (financiƫn en bedrijfsvoering)

drs. W.F. de Mooij

Lid (vastgoed, property technology & digitalisering)

Rooster van aftreden
De RvC bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De vastgelegde benoemingsperiode is maximaal vier jaar. De maximale zittingstermijn is acht jaar. 

Naam Benoemd
per
Hernoembaar
per
Maximale 
zittingstermijn
mr. drs. J.M.M. Janzen MCM  01-09-2016   31-08-2024
drs. A.J. Visser MA 29-06-2020 29-06-2024  
ir. M.P.L. Govaert 01-08-2021 01-08-2025  
F. Bouchtaoui MSc 15-09-2022 15-09-2026  
drs. W.F. de Mooij 06-02-2023 06-02-2027  

A.J. Visser en W.F. de Mooij zijn voorgedragen door huurdersorganisatie Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek.

Aedes

We zijn lid van Aedes, de vereniging voor woningcorporaties. Met ons organisatiebeleid houden we ons aan de afspraken in de AedesCode. In deze code zijn normen en waarden afgesproken over de regels van goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiƫle beheersing.