Dunavie stapt per 1 april over op een nieuw systeem om woningen te verdelen


Manager woondiensten Stella van Veen vertelt

In 2010 is onze regio Holland Rijnland samengevoegd met de regio Rijnstreek. Beide regio’s hebben nu nog een eigen systeem voor het verdelen van sociale huurwoningen. Om te zorgen dat woningzoekenden makkelijker en volgens dezelfde afspraken in de hele regio een woning kunnen huren, hebben de gemeenten een nieuwe Huisvestingsverordening gemaakt. Daarin is een nieuwe wijze van woonruimteverdeling opgenomen. Die gaat in op 1 april 2014. Stella van Veen Manager woondiensten bij Dunavie is nauw betrokken bij de huisvestingsverordening en het nieuwe woonruimteverdeelsysteem.

Wat is de rol van de woningcorporaties bij de totstandkoming van de verordening en het nieuwe systeem?
Dunavie heeft samen met andere woningcorporaties/partijen de nieuwe huisvestingsverordening en het systeem aangegrepen om verbeteringen door te voeren. De zaken waar de woningzoekenden en wij tegen aan lopen in het huidige systeem moesten in het nieuwe systeem zeker anders en beter. Door bijvoorbeeld beter inzicht te geven en de slaagkans op een woning en het afschaffen van woonwaarde. Een vertegenwoordiging van de woningcorporaties heeft aan tafel gezeten om samen met een afvaardiging van de gemeenten en huurdersorganisaties afspraken te maken over het verdelen van woonruimte binnen de nieuwe regie. Het resultaat is een klantvriendelijk en transparant systeem tegen lagere kosten.

Wat is een huisvestingsverordening?
In de huisvestingsverordening maken gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties met elkaar afspraken over het verdelen van woonruimte. Deze afspraken gelden voor alle deelnemende gemeenten en woningcorporaties.

Hoe komt zo een nieuw systeem tot stand?
Dat is een langdurige en zorgvuldig traject tussen de verschillende gemeenten, woningcorporaties en huurderbelangenorganisaties. We zijn dit traject in 2010 gestart. Er stonden twee zaken op het programma. Allereerst de verordening en daarna het systeem. Het computersysteem is het middel om de afspraken uit de verordening uit te voeren. Als manager woondiensten nam ik deel aan de werkgroep Fleximatch. Deze werkgroep vertaalde de afspraken die gemaakt zijn in de huisvestingsverordening naar de praktijk. Wat moet er in het systeem (het nieuwe woonzicht) worden opgenomen om de afspraken uit de verordening uit te voeren. Woonzicht is speciaal gebouwd toen. Een van de doelstellingen nu is om het goedkoper te maken voor woningzoekenden. Dat is een van de redenen dat de werkgroep gekozen heeft voor een al bestaand systeem: woningnet. Doordat er al mee gewerkt wordt en niet helemaal nieuw gebouwd hoeft te worden, scheelt dat in de kosten. Inschrijfkosten worden vanaf 1 april 2014 € 10 en verlengen per jaar ook € 10,00. Inschrijfkosten liggen nu op € 30.

Jullie hebben voor Woningnet gekozen omdat?
De stuurgroep bestaande uit een aantal corporatiedirecteuren heeft een aantal systemen geselecteerd die pasten bij de criteria die we hebben opgesteld. Zoals een uniforme uitstraling en ruimte voor 30% maatwerk. Daarna hebben we naar ervaringen gevraagd van andere corporaties. Collega corporaties hebben goede eraveringen met Woningnet. Woningnet biedt naast het verdelen van sociale woningen ook goede en klantgerichte mogelijkheden voor het presenteren van nieuwbouwprojecten en vrije sector woningen. Verder ontwikkelt Woningnet al meer dan tien jaar systemen voor corporaties. Zij weten wat er speelt en kunnen goed aansluiten bij de behoeften van woningzoekenden. Het Algemeen Bestuur van de regio heeft vervolgens met de keuze voor Woningnet ingestemd.

Wat is de stand van zaken?
Het systeem wordt op dit moment ontwikkeld. Op 18 februari testte de werkgroep het systeem. Alles werkt zoals het is bedacht en bedoeld. De werkgroep Fleximatch gaf een positief advies. Op 26 februari wordt het definitieve besluit genomen. Zoals het er nu naar uit ziet gaan we 1 april live met het systeem. Woningzoekenden kunnen tot 19 maart 2014 reageren op een woning via Woonzicht. Van 19 maart 2014 tot 1 april 2014 wordt de informatie overgezet van Woonzicht naar Woningnet. In deze periode worden er geen woningen aangeboden. In die periode worden ook onze medewerkers getraind in het nieuwe systeem. Vanaf 1 april kunt u weer reageren op woningen. Dan via woningnethollandrijnland.nl. Eind maart ontvangen woningzoekenden een brief met daarin een toelichting en uw inloggegevens.

Wat verandert er voor de woningzoekenden?
Het nieuwe systeem is eenvoudig, transparant en iedereen heeft dezelfde rechten. De verdeling gaat op basis van inschrijftijd. De woningzoekenden met de langste inschrijftijd krijgt de woning toegewezen. Voor starters uit onze regio verandert dit dus niet. Voor doorstromers uit onze regio verandert het wel: de woonwaarde vervalt en wordt bij de start van het systeem omgezet in inschrijfduur. Voor elk jaar aan woonwaarde, krijgt de doorstromer een maand extra inschrijftijd. Op deze wijze blijft de slaagkans voor een groot deel van de doorstromers nagenoeg gelijk.

Lokaal maatwerk
In Het nieuwe systeem hebben we de mogelijkheid om lokaal maatwerk in bestaande bouw (30%) en nieuwbouw toe te passen. Dat betekent in ons geval een voorrangspositie voor huurders van Dunavie om bijvoorbeeld de doorstroming te bevorderen.

Is er nog meer?
Je kunt je eigen woonwensenprofiel maken met wat je belangrijk vindt aan je nieuwe woning. Je ontvangt dan wekelijks aanbod zoveel mogelijk afgestemd op je profiel. Daarnaast heb je als woningzoekenden meer inzicht in de slagingskans voor een bepaalde woning.