Woningruil

Een andere woning vinden, valt niet altijd mee. Een manier om sneller aan een andere woning te komen is woningruil. Bent u op zoek naar een ruilkandidaat? Meld u zich dan aan op www.woningruil.nl

Een geschikte kandidaat gevonden?
Wanneer u een geschikte kandidaat heeft gevonden, vraagt u aan ons toestemming voor de woningruil door het formulier Woningruil in te vullen.

Beoordeling aanvraag

De aanvraag voor woningruil wordt op een aantal punten beoordeeld, zoals:

  • Toetsing aan de huisvestingsverordening;
  • Check op eventuele huurachterstanden, andere openstaande vorderingen en of er sprake is van overlastsituatie;
  • Check op inkomen. Voor woningen boven de huurtoeslaggrens (geliberaliseerd) geldt een inkomensgrens. Wij zijn sinds januari 2016 verplicht woningen passend toe te wijzen. Informatie hierover vindt u onder het kopje "Passend Toewijzen".

Nieuwe huurprijs

Indien nodig wordt de kale huurprijs van de woning geharmoniseerd (dit is het conform het huurbeleid verhogen van de huurprijs van een woning).

Huurovereenkomst

Wanneer toestemming kan worden verleend voor de woningruil, dan bepalen huurders èn woningcorporatie(s) in overleg de ingangsdatum van de nieuwe huurovereenkomst(en). Op dat moment kan de huurder de huurovereenkomst van de huidige woning opzeggen, zodat deze aan de toekomstige huurder kan worden aangeboden. De toekomstige huurder dient ook te tekenen voor de technische staat waarin de woning zich bevindt.

Kosten

Voor woningruil brengen wij per huurovereenkomst € 100,00 administratiekosten in rekening.

Inleveren woningruilformulier en bijbehorende stukken

De gegevens van alle betrokken partijen vult u op het formulier Woningruil in. Zijn de betrokken woningen van verschillende woningcorporaties? Dan levert u bij iedere woningcorporatie een volledig ingevuld en ondertekend formulier in. U kunt hier een kopie van (laten) maken, waarna u op het formulier aangeeft voor welke woningcorporatie het formulier is bestemd.

Tezamen met dit formulier dient u de volgende stukken in te leveren bij de verhuurder van de woning die u wilt betrekken:

  • Een kopie van uw legitimatiebewijs en indien van toepassing van uw partner;
  • Een recente inkomstenverkllaring van de Belastingdienst van u en indien van toepassing van uw partner;
  • Indien u verwacht dat het belastbaar inkomen dit jaar van u en/of van uw partner (indien van toepassing) afwijkt van het belastbaar inkomen van het vorige jaar, dan dient u tevens het laatst ontvangen loon- en/of uitkeringsstrookje te overleggen;
  • Een uittreksel (inclusief adreshistorie) uit het Bevolkingsregister van de gemeente waar u woonachtig bent. U kunt dit uitreksel opvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente;
  • Een door uw huidige verhuurder volledig ingevuld en ondertekende verklaring;
  • Een gemotiveerd verzoek waarom u aan woningruil wil doen.