Overige kosten

Het kan zijn dat u naast de huur ook andere kosten betaalt. Denk aan servicekosten, het serviceabonnement, glasverzekering of het ontstoppingsfonds. Hieronder een korte toelichting op deze kosten.

Servicekosten

Wat zijn servicekosten?
Servicekosten zijn alle kosten die op grond van de huurovereenkomst bovenop de kale huurprijs aan u in rekening worden gebracht, voor levering van goederen en diensten.

Zo komt de afrekening tot stand
U betaalt maandelijks een voorschot voor de verrekenbare servicekosten zoals verlichting en verwarming van gemeenschappelijke ruimten. U loopt daarmee vooruit op de werkelijke kosten. Eén keer per jaar rekent Dunavie de werkelijke servicekosten met u af. De afrekening stookkosten volgt in het voorjaar of in het najaar, afhankelijk van het gebouw waarin u woont.

Voorschot is hoger dan de werkelijke kosten
Indien u meer aan voorschot heeft betaald dan de werkelijke kosten zijn, wordt het teveel betaalde bedrag binnen drie weken op uw rekening gestort. Een eventuele (huur)achterstand zoals deze bij ons bekend is, wordt met het te ontvangen bedrag verrekend.

Voorschot is lager dan de werkelijke kosten
Indien de werkelijke kosten hoger blijken te zijn dan wat u aan voorschot heeft betaald, betaalt u dit verschil bij.

Drempelbedrag
Te ontvangen of te betalen bedragen van per saldo € 1 of lager worden niet afgerekend.

Nieuw voorschotbedrag
Op basis van de afrekening wordt een nieuw voorschotbedrag vastgesteld. In het voorstel tot huurverhoging dat u voor 1 mei 2016 van ons ontvangt, staat uw nieuwe voorschotbedrag opgenomen. Bij het vaststellen van het nieuwe voorschotbedrag wordt rekening gehouden met de kosten van het afgelopen jaar en prijsontwikkelingen.

Niet-verrekenbare servicekosten

Daarnaast zijn er niet-verrekenbare servicekosten, zoals de glasverzekering, het rioolfonds en het serviceabonnement. Dit zijn vaste bedragen per maand. De kosten voor de glasverzekering en het rioolfonds blijven gelijk dit jaar. Het serviceabonnement wordt met inflatiepercentage verhoogd.