Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de woningcorporatie
en de met haar verbonden rechtspersonen en adviseert de directeur-bestuurder. Ook vervult de RvC de rol van
werkgever ten opzichte van de directeur-bestuurder.

Naam Functie
Mw. Mr. T.G. van Beek Voorzitter ((commercieel) vastgoed, juridisch)
Mw. J.M.M. Janzen Vice-voorzitter (bestuurlijk, HRM en organisatiekunde)
Mw. Ir. M.J.M. Linssen Lid (volkshuisvesting)
Dhr. M. Souverijn AA Lid (maatschappelijk ondernemen en ontwikkelingen, financiën)
Dhr. Drs. G.J.W. Coppus Lid (financieel-economisch)