< Terug naar overzicht

Dunavie verandert koers huurbeleid

03-03-2016

Dunavie zet in op betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen.

Sinds 1 januari 2016 heeft Dunavie de koers van het huurbeleid gewijzigd. We zetten ons ervoor in om genoeg huizen beschikbaar te maken voor huurders, tegen betaalbare huurprijzen. Concreet betekent dit dat bij nieuwe verhuring, twee van de drie sociale huurwoningen in de categorie betaalbaar worden verhuurd. De koerswijziging is tot stand gekomen in afstemming met de Gemeente Katwijk en de Stichting huurdersbelangen de Duinstreek (SHD). De SHD heeft hierin positief geadviseerd.

De afgelopen jaren zijn de huren voor zittende huurders met een laag inkomen bij de jaarlijkse huurverhoging gematigd gestegen. Nieuwe huurders krijgen een nieuwe huurprijs. Vaak ligt die hoger dan de zittende huurders in dezelfde woningen. Onder andere de landelijk geldende jaarlijkse verhuurdersheffing voor woningcorporaties heeft tot deze druk geleid. We merken uit gesprekken met huurders en partners dat er veel vragen over het veranderende huurlandschap bestaan. En dat is begrijpelijk.

Daarnaast delen we de zorg dat steeds meer huurders door inkomensdaling en huurverhoging financieel in de knel komen. Dit is een landelijk fenomeen. Want, betaalbaarheid gaat niet alleen over huurlasten, maar ook over woonlasten zoals energie en gemeentelijke belastingen. Omdat de betaalbaarheid van wonen onder druk is komen te staan, slaan we met het nieuwe beleid per 2016 een nieuwe weg in: meer betaalbare woningen. De eerste stappen zijn daarin reeds genomen.

Alfred Busser, directeur-bestuurder van Dunavie: "Er is de afgelopen jaren veel veranderd in corporatieland, zowel voor huurders als voor de manier waarop corporaties opereren. We begrijpen het als huurders en partners van Dunavie vragen of opmerkingen hebben. Onze deur staat altijd open voor mensen die meer willen weten."

Harmonisatie
Bijna 80% van onze huurders woont nu in een betaalbare sociale huurwoning. Voor zittende huurders verandert op dit moment niets: tussentijds wijzigen deze afspraken niet. Als de huur van een vrijkomende woning aangepast wordt, heeft dat dus geen gevolgen voor de hoogte van de huur die andere huurders in soortelijke woningen betalen. De beste manier om de druk van woonlastenstijging te beperken, is om huren te verhogen als nieuwe huurders in een woning intrekken (dit noemen wij harmonisatie). Zo kunnen wij ervoor zorgen dat sociaal wonen in Katwijk op de lange termijn voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar blijft. Tegelijkertijd werken wij er hard aan om de huurverhoging zo laag mogelijk te houden. In 2014 bedroeg de gemiddelde huurverhoging bij mutatie 79 euro. Het harmonisatie-bedrag zal in 2016 ruim lager liggen.

Passend toewijzen
Eén van de kerntaken van Dunavie is het huisvesten van mensen met een laag inkomen. Om te voorkomen dat huurders met een laag inkomen een te dure woning huren, geldt vanaf 1 januari 2016 in heel Nederland de nieuwe passendheidsnorm. De overheid heeft besloten dat woningcorporaties passend moeten toewijzen. Dat betekent dat Dunavie aan nieuwe huurders die in aanmerking komen voor huurtoeslag, een woning moet toewijzen met een huurprijs van maximaal € 586,68 (1- of 2-persoonshuishouden) of € 628,76 (3- of meerpersoonshuishouden). Hierbij wordt gekeken naar het inkomen van alle personen binnen een huishouden, zodat de huurprijs van de toegewezen woning daarbij past. Op de website van Dunavie staat meer informatie over passend toewijzen.

Meer aanbod van betaalbare sociale huurwoningen
Om te voorkomen dat de nieuwe huurders, die in aanmerking komen voor huurtoeslag uit te weinig woningen kunnen kiezen heeft Dunavie haar huurbeleid ook op dit punt aangepast. Voor nieuwe huurders betekent dit concreet dat er vanaf 1 januari 2016 meer bestaande sociale huurwoningen aangeboden worden in de huurcategorie betaalbaar (maximale huur € 628,76 per maand). Waar in 2015 nog de helft van vrijkomende woningen (250) in de categorie betaalbaar werden verhuurd, streeft Dunavie vanaf 1 januari 2016 ernaar dat 70% (350) woningen in de categorie betaalbaar worden verhuurd.

Dunavie bekijkt bij de jaarlijkse huurverhoging welke mogelijkheden er zijn om deze verhoging te matigen door bijvoorbeeld geen of een lagere huurverhoging te vragen dan wettelijk is toegestaan. De gematigde verhoging voor 2016 wordt in april bekend gemaakt.

< Terug naar overzicht