Corporate governance

Per 1 januari 2007 maakt de Governancecode Woningcorporaties onderdeel uit van de AedesCode. In de AedesCode is de maatschappelijke functie van de leden op het terrein van wonen vastgelegd en uitgewerkt. De Governancecode Woningcorporaties schrijft voor hoe om te gaan met verantwoording en intern toezicht.

Dunavie is lid van Aedes, de koepelorganisatie voor woningcorporaties, en is daarmee omtrent het organisatiebeleid gehouden aan de bepalingen in de AedesCode en verplicht zich dus ook te houden aan de Governancecode Woningcorporaties. Deze vraagt corporaties om op maximaal niveau transparant te handelen en zich ook zo te verantwoorden. Dit gaat over de regels van goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

Dunavie heeft in de context van de Governancecode haar statuten en reglement Raad van Commissarissen opgesteld. Dunavie meldt in haar jaarverslag op welke wijze zij deze code heeft gevolgd en toegepast. In het kader van de implementatie van de Governancecode zijn de volgende reglementen vastgesteld: