MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Onafhankelijke buurtbemiddeling blijft

26-01-2012

Op 26 januari 2012 hebben de gemeente Katwijk (de heer Wienen, burgemeester), Libertas leiden (mevrouw Koster, voorzitter Raad van Bestuur) en woningcorporatie Dunavie (mevrouw Van Veen, manager woondiensten) de overeenkomsten getekend voor het voortzetten van onafhankelijke buurtbemiddeling in Katwijk.

Resultaten pilot

Het aanbieden van onafhankelijke buurtbemiddeling startte al in juli 2010 , maar in eerste instantie bij wijze van proef voor een periode van ruim een jaar. In het najaar van 2011 is deze proefperiode geëvalueerd. Het inschakelen van onafhankelijke buurtbemiddeling heeft in die periode bij circa 75% van de gevallen (27 dossiers) geleid tot een verbetering van de situatie tussen buren. Daarnaast was het belangrijk om te constateren dat de politie, met name de wijkagenten, veel minder vaak werd ingeschakeld om een geschil tussen buren te beslechten. Op grond van de resultaten van de proef wordt deze dienstverlening nu voortgezet.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Woningcorporaties, politie en gemeenten hebben regelmatig te maken met conflicten tussen buren. Meestal wordt het conflict veroorzaakt doordat één van de buren overlast ervaart en dan klopt men bij één van bovenstaande instanties aan. Deze instanties kunnen uitsluitend vanuit eigen verantwoordelijkheid en naar eigen vermogen reageren: de verhuurder (Dunavie) houdt zich aan de bepalingen van het huurrecht. De politie moet beoordelen of er sprake is van een strafrechtelijke situatie. De vraag aan de gemeente gaat vaak over toepasselijke wetgeving over geluid, stank, bouwen, beplanting et cetera. Geen van de drie instanties kan zich uiteindelijk in de afhandeling van een vraag naar beide partijen volledig neutraal opstellen. Maar de buren willen een oordeel of een uitspraak over een conflict en daarmee een keuze in het voordeel van een van de partijen.

Vaak keren bewoners zich van elkaar af zodra een overlastsituatie bij een instantie wordt neergelegd of in het juridische wordt getrokken. Een kleine irritatie kan dan uitgroeien tot een blijvende ontwrichting, zeker wanneer ook andere buurtbewoners bij het conflict worden betrokken.

Onafhankelijke, onpartijdige buurtbemiddeling

De gemeente Katwijk en Dunavie vinden dat goed wonen in leefbare wijken en buurten een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Ieder vanuit haar eigen rol. Ook zijn beide van mening dat bewoners zelf meer kunnen bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid. Vanuit die gedeelde opvatting is met politie en het welzijnswerk gestart met het aanbieden van onafhankelijke, onpartijdige en deskundige buurtbemiddeling via Buurtbemiddeling Leiden & omgeving (onderdeel van Libertas Leiden).

Gratis bemiddeling

Buurtbemiddeling Leiden & omgeving helpt bewoners bij het oplossen van onderlinge conflicten. Buurtbemiddeling staat (gratis) ter beschikking aan alle inwoners van de gemeente Katwijk. Conflicten tussen buren kunnen zich immers overal voordoen. Ruim twintig speciaal opgeleide vrijwilligers treden als bemiddelaar op in burenruzies. Deze onpartijdige bemiddelaars oordelen en beslissen niet, maar brengen bewoners opnieuw met elkaar in gesprek. De bemiddelaars stimuleren tijdens het bemiddelingsgesprek bewoners om zelf te zoeken naar een oplossing, waardoor de rust daarna langdurig stand houdt. Jarenlange ervaring laat zien dat 70% van de moeilijkheden tussen buren via bemiddeling wordt opgelost. Uiteraard is buurtbemiddeling volstrekt vertrouwelijk. Klachten waarvoor buurtbemiddeling aangevraagd kan worden zijn bijvoorbeeld: geluidsoverlast, overhangende takken, overlast van huisdieren en onenigheid over een schutting. De medewerkers sociaal beheer van Dunavie (071) 820 08 00, de wijkagenten 0900-8844 en de wijkregisseurs (071) 406 50 00 kunnen verder uitleg geven over het aanvragen van buurtbemiddeling.

< Terug naar overzicht