MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Positief jaarresultaat biedt Dunavie nieuwe investeringsmogelijkheden

08-07-2014

Ook in 2014 blijft Dunavie bouwen. Door het gedegen financiële beleid van de Katwijkse woningcorporatie is het afgelopen jaar met een positief resultaat afgesloten. De gestelde doelen voor 2013 zijn behaald en de financiële positie is solide. Hierdoor kan Dunavie dit jaar weer verder investeren in zaken als nieuwe sociale woningbouw, de verduurzaming van bestaande complexen en het verbeteren van de dienstverlening.

Mooie jaarcijfers
Twee van de verbeterprojecten die voor 2013 op de begroting stonden zijn een jaar doorgeschoven. Het gaat hierbij om 312 woningen aan de J.Th. de Visserstraat en de Treubstraat en 58 woningen aan de Schaepmanstraat. Mede door het doorschuiven van deze projecten is het jaarresultaat over 2013 hoger uitgevallen dan was begroot. Het saldo aan reguliere inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar bedraagt 8,7 miljoen euro.

Er verandert veel op de woningmarkt. Overheidsheffingen, herziening van het huurbeleid en aanpassingen op het gebied van onderhoud en bedrijfsvoering hebben invloed op de waarde van vastgoed van Dunavie. Deze wijzigingen hebben geresulteerd in een opwaardering van het bezit van de woningcorporatie van ruim 22 miljoen euro. Deze waardeverandering kan jaarlijks fluctueren waardoor het geld verder niet kan worden ingezet. Wel zorgt de opwaardering voor een verbetering van de vermogenspositie.

De opdracht voor 2014
Door in te zetten op een betrouwbare financiële koers en het doorvoeren van efficiencyverbeteringen heeft Dunavie de afgelopen jaren hard gewerkt aan het creëren van een gezond en stevig fundament. Dit zorgt ervoor dat er in 2014 kan worden doorgegaan met het bieden van woonruimte aan mensen die niet zelfstandig in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. Hierbij is het van groot belang dat de huurders zich thuis voelen in hun woning en de woonomgeving.

Aangezien de gemiddelde leeftijd van het woningbestand van Dunavie 40 jaar bedraagt, zijn forse investeringen in woningverbetering en sloop/nieuwbouw nodig om de kwaliteit op peil te houden. Met haar solide financiële positie is Dunavie in staat om in 2014 de volgende doelstellingen te realiseren: 

  • Bouwen van nieuwe sociale huurwoningen in Katwijk. Onder meer in ’t Duyfrak (130 woningen) in Valkenburg en in Westerhaghe (26 woningen) in Rijnsburg en in het Havenkwartier (16 woningen) in Katwijk. 
  • Beginnen met het verbeteren van de duurzaamheid van complexen uit de jaren ’60 en ’70 door spouwmuren en/of daken te isoleren. Bij beperkte investeringen vraagt Dunavie hiervoor geen huurverhoging. 
  • Verbeteren van de automatisering en de digitalisering van de eigen organisatie, zodat de dienstverlening nog verder verbetert. Zo werd in februari 2014 het digitale huurdersportaal geïntroduceerd, waarvan inmiddels één op de vijf huurders gebruikt maakt. Dankzij dit portaal zijn huurders in staat zijn op ieder gewenst moment een groot aantal zaken met Dunavie te regelen. 
  • Ook in 2014 levert Dunavie een bijdrage aan de betaalbaarheid van de huren. Voor de doelgroep met een inkomen tot € 34.085 wordt dit jaar een huurverhoging van 3% gehanteerd in plaats van de toegestane 4%.

Klik hier voor het jaarverslag 2013 inclusief vooruitblik 2014

< Terug naar overzicht