MG 5706 header in de buurt

Gemeente Katwijk & woonstichting Dunavie in zee met Buurtbemiddeling

Woonstichtingen, de Politie en de gemeente hebben regelmatig te maken met conflicten tussen buren. Meestal wordt het conflict veroorzaakt doordat één van de buren overlast ervaart en dan klopt men bij verhuurder, politie of gemeente aan. . Verhuurder, politie en gemeente kunnen uitsluitend vanuit de eigen verantwoordelijkheid en naar eigen vermogen reageren. De verhuurder houdt zich aan de bepalingen van het huurrecht. De politie moet beoordelen of er sprake is van een strafrechtelijke situatie. De vraag aan de gemeente gaat vaak over toepasselijke wetgeving over geluid, stank, bouwen, beplanting et cetera. Geen van de drie instanties kan zich uiteindelijk in de afhandeling van een vraag naar beide partijen volledig neutraal opstellen. Maar de buren willen een oordeel of een uitspraak over een conflict en daarmee een keuze in het voordeel van een van de partijen.

Vaak keren bewoners zich van elkaar af zodra een overlastsituatie bij een instantie wordt neergelegd of in het juridische wordt getrokken. Een kleine irritatie kan dan uitgroeien tot een duurzame ontwrichting, zeker wanneer ook andere buurtbewoners bij het conflict worden betrokken.

De gemeente en Dunavie vinden dat goed wonen in leefbare wijken en buurten voor hen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Ook zijn beide van mening dat bewoners zelf meer kunnen bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid. Vanuit die gedeelde opvatting is samen met de politie en het welzijnswerk gezocht naar mogelijkheden voor het aanbieden van onafhankelijke, onpartijdige en deskundige buurtbemiddeling. Dat is gelukt via Buurtbemiddeling Leiden & omgeving (onderdeel van Libertas Leiden), vooralsnog in de vorm van een proef voor een periode van één jaar.
Buurtbemiddeling Leiden & omgeving helpt bewoners bij het oplossen van onderlinge conflicten. Buurtbemiddeling staat (gratis) ter beschikking aan alle inwoners van de gemeente Katwijk. Conflicten tussen buren kunnen zich immers overal voordoen! Ruim twintig speciaal opgeleide vrijwilligers treden als bemiddelaar op in burenruzies. Deze onpartijdige bemiddelaars oordelen en beslissen niet, maar brengen bewoners opnieuw met elkaar in gesprek. De bemiddelaars stimuleren tijdens het bemiddelingsgesprek bewoners om zelf te zoeken naar een oplossing, waardoor de rust daarna langdurig stand houdt. Jarenlange ervaring laat zien dat 70% van de moeilijkheden tussen buren via bemiddeling wordt opgelost. Uiteraard is Buurtbemiddeling volstrekt vertrouwelijk. Klachten waarvoor buurtbemiddeling aangevraagd kan worden zijn bijvoorbeeld: geluidsoverlast, overhangende takken, overlast van huisdieren en onenigheid over een schutting. De medewerkers Sociaal Beheer van Dunavie (tel 071 820 08 00), de wijkagenten (0900-8844) en de wijkregisseurs (071 406 50 00) kunnen verder uitleg geven over het aanvragen van buurtbemiddeling.

Op 21 juli 2010 zijn in het gemeentehuis Katwijk de afspraken tussen Libertas Leiden, de gemeente en Dunavie met handtekeningen bevestigd door loco burgemeester Udo, de manager woondiensten van Dunavie, mevrouw van Veen en de voorzitter van de Raad van Bestuur van Libertas Leiden, mevrouw Koster.
Wilt u graag zelf een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Katwijk en omgeving? Meldt u dan aan als vrijwillige bemiddelaar via http://buurtbemiddeling.libertasleiden.nl/.