MG 5706 header in de buurt

Praat u mee?

Geslaagde bijeenkomst met huurders

Na onze oproep en met hulp van de huurdersorganisatie De Duinstreek hebben 15 huurders deelgenomen aan de bijeenkomst 'meer klantinvloed’ op 12 december.

Waarom deze bijeenkomst?
In 2016 zette Dunavie een nieuwe koers uit. We bekijken de wereld om ons heen vanuit nieuwe waarden, vanuit de ogen van onze klant. Wij zijn ervan overtuigd dat ons werk beter en maatschappelijk relevanter wordt als de huurder meer en intensiever invloed uitoefent op alles wat te maken heeft met zijn of haar (t)huis.

Aan de huurders is gevraagd wat ze van Dunavie vonden. Goede adviezen en tips werden gegeven. Onder andere:

  • Geef ruimte om goed naar de huurder te kunnen luisteren. Dit geeft vertrouwen.
  • Verplaats je in de huurder en in zijn/haar situatie.
  • Laat merken dat je vergaderingen met bewonerscommissies serieus neemt. Vooral door goede afspraken en communicatie over de voortgang en de resultaten. Ook als het anders loopt dan eerder bedacht.
  • Communiceer duidelijk, volledig en tijdig voor aanvang van de werkzaamheden en over de voortgang als de werkzaamheden gedurende een lange periode plaats vinden.

Er waren zo’n 15 onderwerpen die voor huurders (als individu of als groep) van belang zijn. Samen kwamen we tot een top 5 van onderwerpen die vervolgens in groepjes (die bestonden uit huurders en leidinggevenden van Dunavie) zijn uitgewerkt. Het betrof de volgende onderwerpen:

Incasso
Huurders ervaren het als een knelpunt dat bij een maand achterstand de vordering direct wordt doorgezet naar de deurwaarder. Dit leidt tot extra kosten, waardoor de financiële problemen alleen maar groter worden. De huurders stelden voor om het proces anders in te richten en naast de diverse oplossingen nog meer flexibele oplossingen aan te reiken. Toegesneden op de specifieke situatie van de betreffende huurder.

Overlast
Huurders gaven aan bereid te zijn om zelf een bijdrage te leveren aan het inperken van de overlast, als zij op steun en erkenning kunnen rekenen van Dunavie in het ervaren overlastprobleem. De kern was: laten we samen de overlast aanpakken en oplossen!
Leefbaarheid
Welke rol ziet u voor uzelf in relatie tot de leefbaarheid van uw buurt? De deelnemende huurders adviseerden om bewonerscommissies mee te laten praten en mee te laten denken over de buurt en wijk. Daarnaast adviseerden zij om in samenspraak met huurders huismeesters aan te stellen.

Reparatieverzoeken uitvoeren
Een van de belangrijkste adviezen betrof aanpassingen van woningen. Vooral oudere huurders voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd als het gaat om woningaanpassingen in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ze hebben dan te maken met Dunavie als eigenaar van de woning en de gemeente als financierder via de WMO. Geadviseerd werd om samen met de gemeente 1 loket te maken waar huurders terecht kunnen.

Huurbeleid
Bij dit onderwerp kwamen ook veel vragen aan de orde. Er is zoveel gewijzigd in de afgelopen jaren dat bepaalde onderwerpen om een extra toelichting vroegen. Aan de orde kwam onder andere het feit dat pensioen wel meetelt voor inkomensafhankelijke huurverhoging, maar vermogen niet. Dit wordt als oneerlijk ervaren. Ook het feit dat de huurverhoging in procenten is, wordt als oneerlijk ervaren. Hoge huren, krijgen daarmee hogere verhogingen.

Advies aan Dunavie
Het was een geslaagde bijeenkomst, want er kwamen behalve de eerdergenoemde adviezen ook veel praktische tips naar voren, zoals:
• Check bij huurachterstand of er geen taalbarrière is
• Communiceer groot onderhoud op een iets langere termijn zodat mensen er rekening mee kunnen houden bij aanschaf en
  klussen in hun huis
• Controleer zorgvuldig na afronding of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd
• Pas het overlastformulier aan.

Wij danken alle aanwezige huurders voor hun bijdrage! Wij gaan ermee aan de slag en laten begin 2017 zien weten we er mee gedaan hebben of mee gaan doen.